Polityka prywatności AltaSoft

Dotyczy serwisów: altasoft.pl, altasoft.eu, altasoft-it.pl, upsa.com.pl, szkoleniapta.pl

Data ostatniej modyfikacji: 31 sierpnia 2015 r.

Właścicielem i administratorem wymienionych serwisów jest firma AltaSoft s.c. (NIP: 634-23-96-317), dalej zwana AltaSoft.

Większość formularzy dostępnych serwisach AltaSoft wymaga podania swoich danych osobowych (co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu email). Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do pomyślnego przetworzenia zapytania lub realizacji usługi wymagającej wypełnienia formularza. W przypadku niewyrażenia zgody, przesłanie formularza drogą elektroniczną nie będzie możliwe. W takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta i do zgłoszenia zapytania lub złożenia zamówienia inną drogą.

Firma AltaSoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Internautę korzystającego z formularzy dostępnych w serwisach AltaSoft obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka Prywatności. W przypadku usług konferencyjnych wykonywanych na zlecenia zewnętrzne nadrzędny charakter ma Oświadczenie o Poufności obowiązujące w trakcie rejestracji i rezerwacji usług na daną konferencję.
Oczywiście Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności w razie zmian nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej Państwa zgody i jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Firma AltaSoft nie sprzedaje i nie udostępnia w żadnej formie osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów ani innych osób korzystających z formularzy internetowych serwisów AltaSoft z wyjątkiem następujących sytuacji:
 • Względy prawne: dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez zgody użytkownika z następujących powodów: wymóg postępowania zgodnego z prawem, postanowienia lub wyroki sądowe, współpraca z organami władzy w toku prowadzonego przez nie śledztwa, pomoc w zapobieganiu oszustwom lub ochrona praw AltaSoft s.c. (w przypadku usług konferencyjnych także ochrony praw zleceniodawcy AltaSoft – zazwyczaj firmy lub instytucji organizującej konferencję)
 • Zgoda użytkownika: we wszystkich pozostałych przypadkach, przed udostępnieniem zgromadzonych danych osobowych stronom trzecim, zostanie skierowane do osoby, której dane dotyczą pytanie, czy jego dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Gromadzone informacje

 • Informacje podawane przez Internautę – są to dane podawane w formularzach. Zazwyczaj wymaganymi danymi są co najmniej imię i nazwisko oraz adres email. Dane te są konieczne do realizacji określonej usługi przez Altasoft.
 • Pliki cookie – większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie niektóre funkcje lub usługi oferowane przez serwisy Altasoft mogą nie działać prawidłowo.
 • Informacje serwisowe – podczas korzystania z niektórych formularzy (testy, ankiety internetowe, formularze rejestracyjne) automatycznie rejestrujemy informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania formularzy. Mogą to być takie informacje jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zalogowania lub otwarcia formularza. Informacje te służą nam do diagnostyki błędów i poprawy jakości oferowanych serwisów.
 • Korespondencja z klientem – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do firmy AltaSoft, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i udoskonalać nasze usługi.
Podstawowe cele przetwarzania danych

Dane osobowe i inne dane przekazywane za pomocą serwisów AltaSoft są przechowywane i przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja zapytania lub usługi objętej formularzem
 • Kontrola jakości i poprawa jakości obsługi klienta i innych usług świadczonych przez AltaSoft
 • Statystycznych
 • Serwisowych – zapewnienia sprawności serwisu internetowego
W przypadku usług konferencyjnych, cele te mogą zostać zawężone lub rozszerzone – prosimy o zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa obowiązująca dla danej konferencji.
Przetwarzanie w jakimkolwiek innym celu niż zdeklarowany w Polityce Bezpieczeństwa zawsze realizowane jest po uprzednim uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą.
Bezpieczeństwo informacji

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko upoważnieni pracownicy firmy AltaSoft, dla których jest on niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub udoskonalania świadczonych przez nas usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.
W przypadku usług konferencyjnych, zasady dostępu do danych mogą się różnić – prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o Poufności obowiązującym dla danej konferencji.

Aktualizacja danych osobowych

Duża część formularzy dostępnych w serwisach AltaSoft, to formularze nie wymagające zakładania konta. Formularze te składowane są jako wiadomości email i traktowane jako korespondencja skierowana do firmy. Nowe zapytanie wymaga ponownego podania danych. W momencie, gdy istnieje konieczność zmiany danych albo anulowania zapytania lub przed realizacją usługi, prosimy o przesłanie odpowiedniego emaila lub o inny kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

W przypadku zakładania konta, użytkownik otrzymuje dostęp do swoich danych przez odpowiedni login i hasło. Może zmienić swoje dane, usunąć konto lub np. tylko cofnąć zgodę na określone formy przetwarzania. Te czynności odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL.

Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku skorzystania z usług AltaSoft, żądanie całkowitego usunięcia lub zmiany danych we wszystkich zasobach firmy może nie być możliwe - ze względu na wymogi prawa lub legalne cele dotyczącymi prowadzenia działalności (np. faktury, archiwalne raporty obecności na szkoleniach itp.).